Studentkontrakt - Norsk Senter for Bevissthet

Vilkår for deltagelse på Intuitiv coach utdannelsen, Livets mysterieskole, RPT-skolen og alle andre utdannelser og kurs ved Norsk Senter for Bevissthet, samt for praktisering som utøver fra utdannelsene og kursene.

Definisjoner av begreper

 • “Du” refereres til den som undertegner denne kontrakten, en student som deltar på utdannelse, skole eller kurs gjennom Norsk Senter for Bevissthet.
 • “Oss” og ”vi” refererer til John Tommy Azaris Fredriksen og / eller firmaet kontrollert av ham som driver utdannelsene, skolene og kursene.
 • “Lærer” refererer til læreren din som underviser deg gjennom utdannelsen, samt assistenter.
 • "Intuitiv coach utdannelsen", “Livets mysterieskole” og "RPT-skolen" er utdannelser satt sammen og skapt av John Tommy Azaris Fredriksen. Rask Personlig Transformasjon (RPT) er en metode skapt av Simon Rose fra Australia. Der det refereres til "utdannelse" i kontrakten gjelder også for kurs.
 • "Intuitiv coach" og ”Livets mysterieskole utøver” eller "utøver fra Livets mysterieskole" er betegnelser som brukes på personer som har fullført henholdsvis hele Intuitiv coach utdannelsen eller Livets mysterieskole gjennom Norsk Senter for Bevissthet og blitt sertifisert av oss. "RPT-utøver" er betegnelsen som brukes på personer som har gjennomført hele RPT Nivå 1, 2 og 3 og blitt sertifisert av oss. "Utøver" brukes som samlebetegnelse for alle som har gjennomført og blitt sertifisert av oss gjennom alle de forskjellige utdannelsene, skolene og kursene gjennom Norsk Senter for Bevissthet.

Dette dokumentet er en avtale mellom deg og oss.

For å være med på denne utdannelsen, skolen eller kurset og alt innholdet, samtykker du i følgende:  

 1. Sertifisering som utøver fra Norsk Senter for Bevissthet er avhengig av deltagelse og oppmøte
  Sertifisering som utøver fra Norsk Senter for Bevissthet skjer ikke automatisk. Din betaling for utdannelsen er betaling for lærerens tid og materialet som gis. For å motta sertifiseringen din må du delta på alle obligatoriske samlinger (med oppmøte eller over internett) (unntatt ved lærerens tidligere tillatelse), ha betalt hele utdannelsen, levere og bestå oppgaver og du må tilfredsstille lærerens krav til kvalifikasjoner og standard for å kunne være en utøver fra Norsk Senter for Bevissthet. Du kan ikke markedsføre deg selv som utøver fra Norsk Senter for Bevissthet før du har fullført hele utdannelsen og blitt tildelt et sertifiseringsbevis.
 2. Opphavsrettigheter
  Du samtykker i at hefter, videoer, lydspor, datafiler, annet undervisningsmateriale og undervisningen fra oss er kopieringsbeskyttet og har opphavsrettigheter som er beskyttet gjennom lover. Du samtykker i at undervisningshefter, videoer, lydfiler, datafiler og annet undervisningsmateriale ikke skal kopieres, duplisers, oversettes, reproduseres, distribueres eller publiseres i noen som helst form, elektronisk, i papirutgave eller på noen som helst annen måte.
 3. Ingen opptak av undervisningen
  Du samtykker i at lyd-, video-, foto- eller elektronisk opptak eller skriving på laptop eller på noen som helst annen måte ikke er tillatt under undervisningen, både nettbasert eller ved oppmøte (unntatt ved uttrykkelig tillatelse fra læreren eller oss på forhånd). Hvis du bryter denne klausulen, så må du umiddelbart overgi opptaket, enheten som gjorde opptaket eller datamaskinen til oss. Unntak fra dette er egne notater kun til eget bruk.
 4. Dette er ikke en lærerutdannelse
  Du samtykker i å ikke undervise, instruere, holde klasser eller seminarer av noe slag der du bruker informasjonen som du har fått gjennom utdannelsen uten skriftlig samtykke fra oss.
 5. Ikke holde oss ansvarlige
  Du samtykker i å ikke holde oss eller læreren ansvarlig for noen som helst skadelige virkninger fra bruk av informasjon, teknikker, metoder eller prosesser som du lærer gjennom utdannelsen.
 6. Opplysningsplikt
  Du plikter å opplyse om tidligere, nåværende eller kommende helsemessige, psykiske eller praktiske utfordringer som kan eller vil påvirke gjennomføringen eller fullføringen av utdannelsen. På denne måten kan vi imøtekomme dine og gruppens behov best mulig og eventuelt sette i verk egnede tiltak.
 7. Ikke medisinsk kunnskap
  Du samtykker i at du ikke kan hevde å ha fått noen spesifikke medisinske kunnskaper gjennom denne utdannelsen.
 8. Ingen medisinsk diagnose eller kur
  Du samtykker i at du ikke kan hevde å ha lært hvordan du kan sette en medisinsk diagnose eller “kurere” mennesker eller spesifikke sykdommer eller tilstander etter å ha gjennomført utdannelsen eller deler av den.
 9. Betalinger refunderes ikke
  Du samtykker i at depositum og alle innbetalinger for utdannelsen eller kurset ikke refunderes. Hvis du betaler gjennom bankoverføring, Paypal, Stripe eller oppgir dine bankkort / kredittkort detaljer over telefon eller på andre måter, så vil din signatur her godkjenne disse transaksjonene.
 10. Signatur av gjeldsbrev
  Hvis ikke hele avgiften for utdannelsen er betalt innen oppstart av utdannelsen, samtykker du i å signere et gjeldsbrev og oppgi personlig informasjon og få de signaturer som trengs i denne sammenhengen. Dette innebærer blant annet å oppgi fullt navn, adresse, fødselsnummer og få to vitner til å signere gjeldsbrevet. Du samtykker i å innbetale gjeldsbrevet i samsvar med avtalen som inngås, og at gjeldsbrevet kan overdras til et utenforstående firma for inndriving av beløpet.
 11. Frafall under utdannelsen
  Hvis du skulle avslutte utdannelsen underveis, plikter du likevel å betale hele avgiften for utdannelsen.Unntak fra dette er:
  a) Ved framvisning av gyldig sykemelding der det spesifiseres at du ikke kan fullføre utdannelsen.
  b) Når vi finner at det vil være mest hensiktsmessig for deg eller gruppen å avslutte utdannelsen. Hensyn som tas i denne sammenhengen vil blant annet være vår vurdering av din helsemessige eller mentale tilstand og det beste for gruppen som helhet. Vår vurdering av dette kan ikke overprøves.Vi forbeholder oss retten til å avlyse hele eller deler av kurs, utdannelser og skoler blant annet på grunn av for få deltagere eller sykdom.Ved avslutning av utdannelsen gjennom unntakene nevnt ovenfor, vil du få tilbakebetalt den forholdmessige delen mellom innbetalingene du har gjort og hva som gjenstår av utdannelsens innhold.
 12. Taushetsplikt
  Dette skal være et trygt sted for alle. Derfor er all personlig informasjon om noen andre studenter, deltagere eller læreren som kommer fram eller deles under utdannelsen absolutt privat og konfidensiell. All informasjon som blir delt med deg under en privat konsultasjon må ikke bli delt med noen andre, inkludert de andre deltagerne på utdannelsen. Baksnakking eller sladring om noe som blir delt i en privat sammenheng (under undervisningen eller i en konsultasjon) er strengt forbudt og er et kraftig brudd på reglene for klassene.
 13. Unntak fra taushetsplikten – å snakke med læreren
  Vi ber om at du gjør et unntak fra denne taushetsplikten. Du tillater dine medstudenter og / eller assisterende lærer å snakke med læreren hvis de føler at det er et seriøst tema som oppsto i en privat konsultasjon eller samtale med deg – for eksempel hvis det kommer forslag om eller oppleves som fare for selvmord eller psykiske lidelser.
 14. Ingen bilder eller publisering uten tillatelse
  Du samtykker i å ikke ta bilder eller video av noen av deltagere eller læreren under undervisningen uten deres tillatelse. Tillatelse betyr “tillatelsen til å ta det spesifikke bildet eller videoen på den tiden”.  Du samtykker også i å aldri publisere bilder, videoer, lydfiler eller annet av læreren eller noen av de andre fra utdannelsen uten de involverte partenes samtykke til hver konkrete publisering.
 15. Etiske retningslinjer, avtale for tilgang til nettkurs og signatur
  Du samtykker i å følge de etiske retningslinjene for utøvere fra Norsk Senter for Bevissthet vedlagt denne kontrakten, samt kommende oppdateringer til disse etiske retningslinjene. "Avtale for tilgang til nettkurs og annen informasjon gjennom Norsk Senter for Bevissthet, ved John Tommy Fredriksen" (vedlagt denne kontrakten) anses godtatt og signert ved signatur av denne kontrakten. Godtakelse over e-post anses som gyldig signatur.
 16. Brudd på denne kontrakten
  Eventuelle brudd på denne kontrakten kan medføre at du må avslutte utdannelsen eller mister sertifiseringen og retten til å kalle deg utøver fra Norsk Senter for Bevissthet. Vår vurdering av dette kan ikke overprøves.
 17. Gyldighet
  Hvis noen av avsnittene i denne avtalen anses å være ugyldige eller ikke mulig å håndheves, så vil alle de andre avsnittene fortsatt være gyldige og kunne håndheves.
 18. Jurisdiksjon
  Denne avtalen er lagt under norsk lov og vil være tvangskraftig under norsk rett både i Norge og i landet der du oppholder deg.

Etiske retningslinjer for utøvere fra
Norsk Senter for Bevissthet

 1. Disse etiske retningslinjene gjelder ved anvendelsen av forskjellige metoder og prosesser lært gjennom alle de forskjellige utdannelsene, skolene, kursene og samlingene ved Norsk Senter for Bevissthet. Dette gjelder blant annet Intuitiv coach utdannelsen, Livets mysterieskole, RPT-skolen, enkeltkurs i Rask Personlig Transformasjon (RPT) og mindfulness og Selvutvikling gjennom kanalisering.
 2. Å være registrert eller markedsføre seg som utøver fra Norsk Senter for Bevissthet er betinget av aksept av disse etiske retningslinjene.
 3. Utøveren skal henvise klienter til annet kvalifisert tilbud dersom de opplever seg ute av stand eller mangler kvalifikasjoner til å hjelpe klienten.
 4. Utøveren skal unngå enhver form for seksuell oppførsel eller tilnærming til klienter, unntatt når utøver og klient allerede har slik relasjon fra før. Utøveren skal utvise vurderingsevne og respekt for forskjellige kulturer og religiøse holdninger i henhold til fysisk kontakt.
 5. Utøveren skal normalt ikke be om at klientens klær tas av.
  Unntak fra dette kan være:

  • Hvis utøveren er en kvalifisert massasjeterapeut og klienten er fullt klar over prosedyren.
  • Med samtykke fra klienten - for å observere en hudtilstand.
 6. Utøvere må ikke fysisk manipulere deler av kroppen hvis de ikke har slike kvalifikasjoner.
 7. Utøveren må behandle all personlig informasjon de får fra klientene strengt konfidensielt og opprettholde taushetsplikt i forhold til slik informasjon. Unntak fra dette er i akutte nødsituasjoner der klientenes eller andres helse eller sikkerhet er i fare. I tillegg kan anonymisert informasjon brukes for intern læring etter samtykke fra klienten.
 8. Utøvere skal ta vare på seg selv og sin helse, fortsette å utvikle seg personlig og sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet.
 9. Utøveren plikter å sette seg inn i og overholde regelverket som gjelder for utøvelsen av det de har lært og gjør og bransjen de tilhører.